Prime Yalta Rally 2011

Prime Yalta Rally 2011


01. 06. 2011 - 04. 06. 2011

Vazheyevskyy Yukhym
33
Yukhym Vazheyevskyy
Yevgen Kochkovyy
UKR
UKR
Vazheyevskyy Yukhym
Mitsubishi Lancer Evo X
3
UKR
UKR
Kochkovyy Yevgen
SS
After SS
SS SS name Length [km] Time Order in SS Diff. leader
(s/km)
Aver. speed Order after SS Total time Diff. leader Penalty
1 Yalta 2.12 00:01:30.6 40. 00:00:20.9
9.86
84.24 40. 00:01:30.6 00:00:20.9
2 Livadija 5.49 00:04:20.1 41. 00:01:00.7
11.06
75.99 40. 00:06:00.7 00:01:30.1 00:00:10.0
3 Al-Petri 1 17.26 00:15:47.7 39. 00:03:31.9
12.28
65.57 37. 00:21:48.4 00:05:02.0 00:00:10.0
4 Plato 1 22.55 00:19:26.1 33. 00:03:39.5
9.73
69.62 31. 00:41:14.5 00:08:41.5 00:00:10.0
5 Orlinoje 1 28.95 00:23:28.5 33. 00:05:05.3
10.55
73.99 29. 01:04:43.0 00:13:24.0 00:00:10.0
6 Al-Petri 2 17.26 00:16:20.8 34. 00:04:14.3
14.73
63.35 29. 01:21:03.8 00:17:32.9 00:00:10.0
7 Plato 2 22.55 00:19:58.5 28. 00:04:37.5
12.31
67.73 26. 01:41:02.3 00:22:02.8 00:00:10.0
8 Orlinoje 2 28.95 00:24:23.9 27. 00:06:24.7
13.29
71.19 25. 02:05:26.2 00:28:27.5 00:00:10.0
9 Opolznevoje 1 18.95 00:14:39.5 32. 00:03:22.7
10.70
77.57 24. 02:20:05.7 00:31:38.8 00:00:10.0
10 Sokolinoje 1 22.35 00:19:54.9 33. 00:04:45.9
12.79
67.34 24. 02:40:00.6 00:36:03.6 00:00:10.0
11 Uchan-Su 1 17.07 00:14:57.9 28. 00:03:04.8
10.83
68.44 23. 02:54:58.5 00:38:59.8 00:00:10.0
12 Opolznevoje 2 18.95 00:14:57.0 31. 00:03:50.8
12.18
76.05 23. 03:09:55.5 00:42:48.9 00:00:10.0
13 Sokolinoje 2 22.35 00:20:14.0 26. 00:05:07.8
13.77
66.28 21. 03:30:09.5 00:47:51.6 00:00:10.0
14 Uchan-Su 2 17.07 00:15:40.0 24. 00:03:49.6
13.45
65.37 21. 03:45:49.5 00:51:35.5 00:00:10.0
Information
Date and time SS Information
No information available.
Penalty
SS 2
TC 2
00:00:10.0 Jump startPrime Yalta Rally 2011: Vazheyevskyy Yukhym - Kochkovyy Yevgen
RALLY-BEZPECNE.CZ